Pongo pygmaeus Gorilla gorilla Pan troglodytes Pan paniscus Back to Order Primates

Order Primates
Subclass Eutheria
Class Mammalia
Subphylum Vertebrata
Phylum Chordata
Kingdom Animalia
Life on Earth
Index