Η Λειτουργία “Βρες Λέξη” του Κλασικού Αναγνώστη


Αυτή είναι η Σελίδα Βοήθειας που ανοίγει από το πρόγραμμα Κλασικός Αναγνώστης μέσω του διαλόγου “Βρες Λέξη”.

Το παράθυρο διαλόγου “Βρες Λέξη” (βλ. εικόνα) αποτελείται από οκτώ επιλογές τύπου ναι/όχι στο άνω μέρος, μια περιοχή εισαγωγής όπου ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει την προς ανεύρεση ακολουθία γραμμάτων, ένα πληκτρολόγιο, μία επιπλέον επιλογή δύο δυνατών καταστάσεων κάτω από το πληκτρολόγιο, και τρία πλήκτρα στο κάτω μέρος για (1) την ακύρωση του διαλόγου, (2) την κλήση της παρούσας σελίδας βοήθειας, και (3) την αποδοχή των παραμέτρων και το ξεκίνημα της ανεύρεσης.
 
Το πληκτρολόγιο της εικόνας παρουσιάζεται αν η ανεύρεση πρόκειται να γίνει στο κείμενο της αριστερής σελίδας του Κλασικού Αναγνώστη. Πιο γενικά, το πληκτρολόγιο εξαρτάται απ’ τη γλώσσα του κειμένου που πρόκειται να ψαχτεί. Δεν χρειάζεται ν αλλάξετε γλώσσα στο πραγματικό πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Τα πλήκτρα εισαγωγής τόνων, πνευμάτων κλπ. στα αρχαία ελληνικά είναι φωτεινά στο πληκτρολόγιο (αριστερά). Περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  ΄ (πλήκτρα / ή ; ): η οξεία
  ` (πλήκτρα \ ή ` ): η βαρεία
  ~ (πλήκτρα =, ^, ή ~): η περισπωμένη
  ¨ (πλήκτρο : ): τα διαλυτικά
  ’ (πλήκτρο ] ): η ψιλή
  ‘ (πλήκτρο [ ): η δασεία
  ι (πλήκτρο q): η υπογεγραμμένη

Για να τα τοποθετήσετε αυτά πάνω ή κάτω απ’ το γράμμα, πατήστε τα με όποια σειρά θέλετε, και είτε πριν είτε μετά απ’ το γράμμα (αυτό εξαρτάται από την επιλογή [Τόνοι-πνεύματα] που φαίνεται κάτω απ’ το πληκτρολόγιο, — βλ. παρακάτω). (Σημείωση: τα στίγμα (Ϛ), κόππα (Ϟ), και σαμπί (Ϡ), βγαίνουν επίσης και με τα W, Q, και @, αντίστοιχα· δείτε παρακάτω για το πώς χρησιμοποιείται η στήλη πλήκτρων με αυτά τα αριθμητικά.)

Οι επιλογές στο άνω μέρος του διαλόγου καθορίζουν τις παραμέτρους της ανεύρεσης. Πριν να εξηγηθεί η κάθε μία, πρέπει να γίνει κατανοητή η πολύ σημαντική έννοια του εύρους, δηλαδή του τμήματος του κειμένου στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανεύρεση. Το εύρος μπορεί να είναι το παρακάτω:
 • ολόκληρο το τρέχον κεφάλαιο,
 • το μέρος του κεφαλαίου από την πρώτη γραμμή του κεφαλαίου μέχρι την πρώτη γραμμή που εμφανίζεται στη οθόνη,
 • το μέρος του κεφαλαίου από την πρώτη γραμμή που εμφανίζεται στη οθόνη μέχρι την τελευταία γραμμή του κεφαλαίου,
 • ολόκληρο το έργο (ή “κείμενο”), που περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια.

Το εύρος καθορίζεται μέσω των 4 επιλογών ναι/όχι της αριστερής στήλης των 8 επιλογών του διαλόγου. Οι επιλογές αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • [Ψάξε το κλασικό κείμενο]: θέτει το εύρος να είναι είτε το κείμενο αριστερά, είτε το κείμενο δεξιά. Το πληκτρολόγιο αλλάζει όψη, εξαρτώμενο από τη γλώσσα του κειμένου που πρόκειται να ψαχτεί.
 • [Ψάξε απ’ την πρώτη σειρά]: θέτει το εύρος ώστε ν’ αρχίζει από την πρώτη γραμμή του τρέχοντος κεφαλαίου αν η 3η επιλογή είναι αποεπιλεγμένη, ή από την πρώτη γραμμή ολόκληρου του έργου αν η 3η επιλογή είναι επιλεγμένη. Εντούτοις, αν η κατεύθυνση ανεύρεσης είναι “προς τα πίσω” (μέσω της 4ης επιλογής), τότε η έννοια “πρώτη γραμμή” πρέπει να αντικατασταθεί από την έννοια “τελευταία γραμμή” στην προηγούμενη πρόταση.
 • [Ψάξε σ’ ολόκληρο το έργο]: ορίζει οτι το εύρος είναι ολόκληρο το έργο αντί για το τρέχον κεφάλαιο.
 • [Ψάξε προς τα πίσω]: ορίζει οτι η ανεύρεση θα πραγματοποιηθεί ανάποδα, αρχίζοντας από το τέλος του εύρους (όπως αυτό ορίζεται από τις παραπάνω τρεις επιλογές) και προχωρώντας ως την αρχή του εύρους.

Επιπλέον, οι τέσσερις επιλογές στη δεξιά στήλη καθορίζουν τις παρακάτω παραμέτρους ανεύρεσης:

 • [Διάκριση πεζών – κεφαλαίων]: αν επιλεγεί, λαμβάνεται υπόψη το αν εισήχθησαν μικρά ή κεφαλαία γράμματα, αλλιώς όχι.
 • [Διάκριση τόνων & πνευμάτων]: αν επιλεγεί, λαμβάνεται υπόψη το αν εισήχθησαν τόνοι, πνεύματα, κλπ., αλλιώς όχι.
 • [Λέξη που ν’ αρχίζει έτσι]: αν επιλεγεί, βρίσκονται μόνο λέξεις που αρχίζουν όπως η ακολουθία γραμμάτων που πληκτρολογήθηκε, αλλιώς η ακολουθία γραμμάτων μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε.
 • [Λέξη που να τελειώνει έτσι]: αν επιλεγεί, βρίσκονται μόνο λέξεις που τελειώνουν όπως η πληκτρολογημένη ακολουθία γραμμάτων, αλλιώς η ακολουθία γραμμάτων μπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε.

Προφανώς, όταν επιλεγούν καί οι δύο τελευταίες επιλογές, τότε βρίσκονται μόνο οι λέξεις που είναι ακριβώς όπως η ακολουθία γραμμάτων που πληκτρολογήθηκε.

Τέλος, υπάρχει ένα ζεύγος επιλογών κάτω από το πληκτρολόγιο: [Τόνοι-πνεύματα: o πριν το γράμμα o μετά το γράμμα]. Μερικοί αναγνώστες είναι συνηθισμένοι να πατούν τον τόνο, πνεύμα, κλπ., είτε πριν, είτε μετά από το γράμμα στο οποίο ανήκουν. Αυτή η παράμετρος προσαρμόζει τη συμπεριφορά του πληκτρολογίου στην προτίμηση του αναγνώστη.

Χρήση των αριθμητικών πλήκτρων για μεταφορά σε αριθμημένη ενότητα ή παράγραφο:

Τα αριθμητικά πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφερθείτε σε οποιοδήποτε αριθμημένο σημείο του κειμένου. Παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε οτι θέλετε να μεταφερθείτε στο 26ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον ευαγγελίου, ή στην 26η παράγραφο του τρέχοντος βιβλίου της ιστορίας του Ηροδότου. Ο αριθμός 26 σε ελληνική γραφή είναι: κϚ΄. Πολύ απλά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 26 κανονικά (δηλ. όπως τον βλέπετε, με αραβικά ψηφία) και να πατήσετε το πλήκτρο , το οποίο θα μετατρέψει το 26 σε κϚ΄. Στη συνέχεια ξεκινήστε το ψάξιμο, ώστε να μεταφερθείτε στο σημείο που εμφανίζεται το κϚ΄ στο κείμενο. Φυσικά, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το κϚ΄ κατευθείαν (αν είστε ήδη εξοικειωμένοι με τα ελληνικά ψηφία), όπου το στίγμα (Ϛ) και ο αριθμητικός τόνος (΄) παράγονται από τη στήλη πλήκτρων δεξιά του πληκτρολογίου. (Ο αριθμητικός τόνος παράγεται επίσης και με το λατινικό ερωτηματικό (?).)

Όταν η ανεύρεση έχει επιτύχει τουλάχιστον μία φορά:

 • Ένα επιπλέον πλήκτρο γίνεται ενεργό στην πάνω-δεξιά γωνία του Κλασικού Αναγνώστη, που έχει τη μορφή:  (ίδιο με το πλήκτρο εύρεσης, αλλά γαλάζιο και με ένα σταυρό), και επιτρέπει στο χρήστη να βρει τις επόμενες εμφανίσεις της προς ανεύρεση λέξης. Η ανεύρεση δεν “ανακυκλώνει” στα άκρα του εύρους, αλλά προχωρεί από την αρχή του εύρους μέχρι το τέλος, σύμφωνα με την καθορισμένη κατεύθυνση.
 • Όλες οι παράμετροι ψαξίματος, περιλαμβανομένης και της προς ανεύρεση λέξης, αποθηκεύονται και εμφανίζονται πάλι την επόμενη φορά που χρησιμοποιείται ο διάλογος “Βρες Λέξη”. Οι παράμετροι (αλλά όχι η προς ανεύρεση λέξη) αποθηκεύονται και ξαναεμφανίζονται ακόμα και μεταξύ διαφορετικών εκτελέσεων του Κλασικού Αναγνώστη.

Τελευταία ενημέρωση: 29-12-2009